Граматичний стандарт української літературної мови і сучасна практика.

Автор(и)

  • K. Horodenska Інститут української мови НАН України

Ключові слова:

граматичний стандарт, прескриптивна граматична норма, дескриптивна граматична норма, закінчення, граматична форма, мовна практика

Анотація

Проаналізовано використання найпоказовіших словозмінних форм іменників, займенників, числівників та дієслів, що репрезентують граматичний стандарт сучасної української літературної мови, у практиці професійної спільноти від 90-х років ХХ ст. до сьогодні, відзначено тяглість уживання багатьох із нині актуалізованих закінчень, виокремлено деструктивні зміни деяких граматичних прескриптивних норм, з‘ясовано причини неприйняття чи ігнорування певних закінчень, установлено їхні дескрипції.

Біографія автора

K. Horodenska, Інститут української мови НАН України

доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу граматики

Посилання

Вихованець 1971: Вихованець І. Р. Синтаксис знахідного відмінка в сучасній українській літературній мові / І. Р. Вихованець. — К. : Наук. думка, 1971. – 120 с.

Вихованець 1988: Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті / І. Р. Вихованець. — К. : Наук. думка, 1988. — 256 с.

Вихованець 2003: Вихованець І. Динамічні процеси в українському іменниковому відмінюванні / Іван Вихованець // Українська мова. — 2003. — № 3 — 4. — С. 33 — 37.

Вихованець 2004: Вихованець І. Числівник // Іван Вихованець, Катерина Городенська. Теоретична морфологія української мови. — К. : Університет. вид-во «Пульсари», 2004. — С. 151 — 183.

Вихованець 2004: Вихованець І. Розмовляймо українською : мовознавчі етюди / Іван Вихованець. — К. : Університет. вид-во «Пульсари», 2012. — 158 с.

Гінзбург 2012: Гінзбург М. Про форми знахідного відмінка в українських фахових текстах / Михайло Гінзбург // Українська мова. — 2012. — № 4. —С. 29 — 40.

Гінзбург 2013: Гінзбург М. З історії досліджування та подавання видового протиставлення українських nomina actiions на -ння, -ття / Михайло Гінзбург // Українська мова. — 2013. — № 3. — С. 48 — 60.

Городенська 2014: Городенська К. Українське слово у вимірах сьогодення / Катерина Городенська. — К. : КММ, 2014. — 124 с.

Загнітко 2011: Загнітко А. П. Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис / А. П. Загнітко. — Донецьк : ТОВ «ВКФ БАО», 2011. — 992 с.

Колібаба 2014: Колібаба Л. Варіантність відмінкових закінчень іменників на тлі морфологічних норм української літературної мови кінця ХХ — початку ХХІ сторіч / Лариса Колібаба // Українська мова. — 2014. — № 1. —С. 86 — 96. Коць 2010: Коць Т. А. Літературна норма у функціонально-стильовій і структурній парадигмі / Т. А. Коць. — К. : Логос, 2010. — 303 с.

Крымский 1907: Крымский А. Украинская грамматика для учеников высших классов гимназий и семинарий Поднепровья / Агатангел Крымский. — М., 1907. — Т. 1. — Вип. І. — 272 с.

Курило 2004: Курило О. Уваги до сучасної української літературної мови / Олена Курило. — Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. — 304 с.

Літературна норма і мовна практика 2013: Літературна норма і мовна практика : монографія / [Єрмоленко С. Я., Бибик С. П., Коць Т. А. та ін.; за ред. С. Я. Єрмоленко]. — Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2013. — 320 с.

Матвієнко 1930: Матвієнко О. Назовна та родова форма знахідного відмінка / Оникій Матвієнко // Збірник державних центральних курсів українознавства. — Х., 1930. — С. 43 — 56.

Огієнко 2010: Огієнко І. (митрополит Іларіон) Рідна мова [упоряд., автор передмови та коментарів М. С. Тимошик] / Іван Огієнко (митрополит Іларіон). — К. : Наша культура і наука, 2010. — 436 с.

Огієнко 2011: Огієнко І. (митрополит Іларіон) Наша літературна мова [упоряд., автор передмови та коментарів М. С. Тимошик] / Іван Огієнко (митрополит Іларіон). — К. : Наша культура і наука, 2011. — 356 с.

Російсько-український словник 1924: Російсько-український словник у 4-х томах / Гол. ред. А. Е. Кримський. — К. : Червоний шлях, 1924. — Т. 1 (А — Ж). — 290 с.

Сімович 1921: Сімович В. Грамматика української мови для самонавчання та в допомогу шкільній науці / Василь Сімович. — [2-е видання з одмінами й додатками]. — К.; Ляйпціг, 1921. — Фотопередрук з передмовою О. Горбача. — Мюнхен : Monachii, 1986. — Вип. 5. — 584 с.

Сімович В. На теми мови / др. Василь Сімович. — Прага; Берлин : Вид-во Нова Україна, 1924. — 48 с.

Синявський О. Порадник української мови / проф. О. Синявський; пристосований для буденного вжитку д-ром В. Сімовичем. — Х.; Берлін; Нью-Йорк : Україно-американське вид-во «Космос», 1922. — 130 с.

Синявський 1931: Синявський О. Норми української літературної мови / Олекса Синявський. — Х.; К., 1931. — 367 с.

Сулима 1928: Сулима М. Українська фраза / Микола Сулима. — Х. : Рух, 1928. — 98 с.

Тараненко 2016: Тараненко О. О. Тенденції до синтетизму в сучасній українській літературній мові (кінець ХХ — початок ХХІ ст.) / О. О. Тараненко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія. — К., 2016. — С. 91 — 100.

Термінологічна 2010: Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять : ДСТУ 3966-2009. — К. : Держспоживстандарт України, 2010. — ІV, 31 с. — (Національний стандарт України).

Тимченко 1913: Тимченко Е. К. Функции генетива в южнорусской языковой области / Е. К. Тимченко. — 278 с.

Тимченко 1917: Тимченко Є. К. Українська граматика / Є. К. Тимченко. — К. : Вид-во Тов. «Час», 1917. — 168 с.

Шерех 1951: Шерех (Шевельов) Ю. Нарис сучасної української літературної мови / Юрій Шерех. — Мюнхен, 1951. — 402 с.

Юносова 2003: Юносова В. О. Варіантність відмінкових закінчень іменників у сучасній українській літературній мові / В. О. Юносова. — К. : Знання України, 2003. — 126 с.

Юрчук 1975: Юрчук Л. А. Про лексикографічне відображення віддієслівних іменників на -ння, -ття / Л. А. Юрчук // Мовознавство. — 1975. — № 2. — С. 12 — 20.

Šerech 1952: Šerech J. Probleme der Bildund des Zahlwortes als Redeteil in den slavischen Sprachen / J. Šerech. — Lund, 1952.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РОЗДІЛ ІІ. Актуальні проблеми граматики