Граматичні концепції давального Юрія Шевельова і Євгена Тимченка: теоретико-прикладні студії.

Автор(и)

  • A. Zahnitko Донецький національний університет

Ключові слова:

відмінкова система, давальний відмінок, давальний особи, безособове односкладне речення, активна валентність, пасивна валентність, валентність дієслова

Анотація

Схарактеризовано концептуально-граматичні засади тлумачення давального у відмінковій системі Юрієм Шевельовим і Євгеном Тимченком із визначенням напрямів аналізу лінгвістами тенденцій сполучуваності форм давального у внутрішньореченнєвій структурі. Простежено напрями розгляду Юрієм Шевельовим і Євгеном Тимченком поліфункційності давального зі встановленням статусу давального особи та його валентної зумовленості відповідними семантичними групами дієслівних лексем. З‘ясовано статус давального особи в односкладних реченнях із єдиним головним членом речення.

Біографія автора

A. Zahnitko, Донецький національний університет

доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України,
завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і слов‘янської філології

Посилання

Апресян 1967: Апресян Ю.Д. Экспериментальное исследование семантики русского глагола [монография] / Юрий Дереникович Апресян. – Москва: Наука, 1967. – 252 с.

Вихованець 1987: Вихованець І.Р. Система відмінків в українській мові : [монографія] / Іван Романович Вихованець. – Київ: Наукова думка, 1987. – 232 с.

Вихованець 1988: Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті : [монографія] / Іван Романович Вихованець. – Київ: Наукова думка, 1988. – 256 с.

Вихованець 1992: Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови : [монографія] / Іван Романович Вихованець. – К. : Наукова думка, 1992. – 221 с.

Вихованець 2004: Вихованець І.Р. Теоретична морфологія української мови : [монографія] / Іван Романович Вихованець, Катерина Григорівна Городенська. – Київ: Університетське вид-во «Пульсари», 2004. – 398 с.

Загнітко 2011: Загнітко А.П. Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис : [монографія] / Анатолій Панасович Загнітко. – Донецьк: ТОВ «ВКФ «БАО», 2011. – 992 с.

Загнітко 2012: Загнітко А.П. Словник сучасної лінгвістики : поняття і терміни : у 4-х т. / Анатолій Панасович Загнітко. – Донецьк: ДонНУ, 2012. – Т. 1. – 402 с.; Т. 2. – 350 с.; Т. 3. – 426 с.; Т. 4. – 388 с.

Загнітко 2014: Загнітко А.П. Теорія граматики і тексту : [монографія] / Анатолій Панасович Загнітко. – Донецьк: Ноулідж (донецьке відділення), 2014. – 478 с.

Загнітко 2014а: Загнітко А.П. Сучасна лінгвістика : погляди та оцінки : [монографія] / Анатолій Панасович Загнітко. – Донецьк: Ноулідж (донецьке відділення), 2014. – 458 с.

Масицька 2016: Масицька Т. Типологія семантико-синтаксичних реченнєвих залежностей: [монографія] / Тетяна Євгенівна Масицька. – Луцьк: Твердиня, 2016. – 416 с.

Межов 2012: Межов О. Г. Типологія мінімальних семантико-синтаксичних одиниць : [монографія] / Олександр Григорович Межов. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 464 с.

Межов 2007: Межов О. Г. Суб‘єктні синтаксеми у структурі простого речення : монографія / Олександр Григорович Межов. ‒ Луцьк : ―Вежа‖, 2007. ‒ 181 с.

Мірченко 2004: Мірченко М. В. Структура синтаксичних категорій : [монографія] / Микола Васильович Мірченко. – 2-ге вид., переробл. – Луцьк : Вежа, 2004. – 393 с.

Морозова 1980: Морозова Т. С. Структура словообразовательных парадигм русского глагола : [автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. филол. наук] : спец. 10.02.01 ―Русский язык‖ / Т. С. Морозова. – Москва, 1980. – 20 с.

Мустайоки 2006: Мустайоки А. Теория функционального синтаксиса : от языковых структур к языковым средствам : [монография] / Арто Мустайоки. – Москва: Языки славянской культуры, 2006. – 512 с.

Плунгян 2011: Плунгян В.А. Введение в грамматическую семантику : грамматические значения и грамматические системы языков мира : [учеб. пособ.] / Владимир Александрович Плунгян. – Москва: РГГУ, 2011. – 672 с.

Плющ 1978: Плющ М. Я. Категорії суб‘єкта і об‘єкта в структурі речення : [навч. посібник] / Марія Яківна Плющ. – Київ : Вища школа, Голов. вид-во, 1978. – 175 с.

Плющ 2011: Плющ М. Я. Словоформа у семантично елементарному та ускладненому реченні : [вибрані праці] / Марія Яківна Плющ. – К. : Вид-во Нац. педагог. ун-ту ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 362 с.

Потебня 1992: Потебня О. О. Мова. Національність. Денаціональність : [статті і фрагменти] / Олександр Опанасович Потебня // упоряд. і вступ. ст. Ю.В. Шевельов. – Нью-Йорк : Українська вільна академія наук у США, 1992. – 155 с.

Потебня 1958: Потебня А. А. Из записок по русской грамматике [науч. изд.] / Александр Афанасьевич Потебня // общ. ред., предисл., вступ. ст. В.И. Борковский. – Москва: Учпедгиз, 1958. – Т. 1–2. – 536 с.

Русская 1979: Русская грамматика : [науч. изд.]. – Т. 1–2. – Praha: Academia Českosloenské akademie věd, 1979. – 1144 s.

Селіванова 2011: Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія [наук.-довідк. вид.] / Олена Олександрівна Селіванова. ‒ Полтава : Довкілля-К, 2011. ‒ 844 с.

Тимченко 1925: Тимченко Є. Номінатив і датив в українській мові : [наук. вид.] / Євген Тимченко. – Київ: Вид Укр. АН, 1925. – 64 с. (http://zbruc.eu/node/57967)

Чернобай 2014: Чернобай Г.С. Міфологічний суб‘єкт безособового речення в українській мові : [дис. … канд. філол. наук; спеціальність 10.02.01 – українська мова] / Ганна Сергіївна Чернобай. – Харків, 2014. – 304 с.

Brugmann 1904: Brugmann K. Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen : [wissenschaftliche Forschung] [Text] / Karl Brugmann. – Strassburg, 1904. – 777, XVIII, 777 S.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РОЗДІЛ ІІ. Актуальні проблеми граматики