Функціонально-семантичний потенціал вокативних речень в українських байках XIX ст.

Автор(и)

  • M. Kokora Інститут української мови НАН України

Ключові слова:

вокативне речення, кличний відмінок, комунікативно-прагматичні функції, мова байки, адресат мовлення, адресат-суб‘єкт потенційної дії

Анотація

У статті проаналізовано вживання вокативних речень у байках ХІХ сторіччя. Схарактеризовано основні аспекти дослідження мови байки в мовознавстві. Визначено різновиди вокативних конструкцій, використаних у байках зазначеного періоду, установлено комунікативно-прагматичні функції таких конструкцій. З‘ясовано специфіку лексико-семантичного наповнення головного компонента вокативних речень.

Біографія автора

M. Kokora, Інститут української мови НАН України

аспірант відділу граматики та наукової термінології

Посилання

Абдурахманов 1986: Абдурахманов А. М. Формирование и развитие жанра басни в дагестанской литературе : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. филол. наук / А. М. Абдурахманов. – Махачкала, 1986. – 17 с.

Бурляй 1985: Бурляй Ю. Основи літературно-художньої критики / Ю. Бурляй. – К. : Вища школа, 1985. – 244 с.

Виготський 1987: Виготський Л. С. Психологія мистецтва / За ред. М. Г. Ярошевського. – М. : Педагогіка, 1987. – 344 с.

Виноградов 1959: Виноградов В. В. О языке художественной литературы / В. В. Виноградов. – М. : Гослитиздат, 1959. – 655 с.

Вихованець 1992: Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1992. – 224 с.

Грушевський 1993: Грушевський M. C. Історія української літератури : В 6 т. / [упоряд. В. В. Яременко та ін.]. – К. : Либідь, 1993. – 392 с.

Деркач 1977: Деркач Б. А. Крилов і розвиток жанру байки в українській дожовтневій літературі / Б. А. Деркач. – К. : Наук. думка, 1977. – С. 190–296.

Деркач 1978: Деркач Б. А. На шляху становлення української літератури // Гулак-Артемовський П. Твори. – К. : Дніпро, 1978. – С. 5–15.

Дудик 1973: Дудик П. С. Синтаксис сучасного українського розмовного літературного мовлення (Просте речення: еквіваленти речення) / П. С. Дудик. – К. : Наук. думка, 1973. – 288 с.

Дорогокупля 2009: Дорогокупля О. М. Іронія, сатира, гумор та сарказм в українській байці / О. М. Дорогокупля // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2009. – № 3. – С. 32–40.

Зеров 2002: Зеров М. Українське письменство / [упоряд. М. Сулима]. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. – С. 349–351.

Зубков 1969: Зубков С. Видатний байкар / В. С. Зубков // Глібов Л. Вибрані твори. – К. : Дніпро, 1969. – С. 5–22.

Кислий 1982: Кислий Ф. С. Вивчення байки в школі / Ф. С. Кислий. – К. : Рад. школа, 1982 . – 127 с.

Кокора 2016: Кокора М. О. Вокативні речення в українських драматургійних текстах (на матеріалі творів І. Карпенка-Карого, М. Кропивницького, М. Старицького) / М. О. Кокора // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». – Херсон, 2016. – № 25. – С. 36–43.

Кокора 2016: Кокора М. О. Комунікативно-прагматичні функції вокативних речень у політичному дискурсі (на матеріалі політичних промов та дебатів) / М. О. Кокора // Modern science – Moderní věda. – Прага, 2016. – № 3. – С. 110–117.

Косяченко 1966: Косяченко В. Наш бойовий жанр / В. Косяченко // Українська радянська байка: Антологія. – К. : Рад. письменник, 1966. – С. 3–36.

Крижанівський 1967: Крижанівський С. А. Визначний представник українського романтизму / С. А. Крижанівський, П. П. Ротач // Боровиковський Л. Повне зібрання творів. – К. : Наук. думка, 1967. – С. 5– 40.

Орбели 1956: Орбели И. Басни средневековой Армении АН Арм. ССР / И. Орбели // Институт литературы им. М. Х. Абегяна. – М., 1956.

Піхтовнікова 2000: Піхтовнікова Л. С. Еволюція німецької віршованої байки (ХІІІ–ХХ ст.): жанрово- стилістичні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 10.02.04 «Германські мови» / Л. С. Піхтовнікова. – К., 2000. – 40 c.

Плющ 1971: Плющ П. П. Історія української літературної мови / П. П. Плющ. – К. : Вища школа, 1971. — 423 с.

Потебня 2011: Потебня А. А. Из лекций по теории словесности. Басня. Пословица. Поговорка / А. А. Потебня. – М. : Книга по требованию, 2011. – 175 с.

Ткачук 2009: Ткачук С. В. Афористичність української авторської байки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : nbuv.gov.ua

Українська байка 1984: Українська байка. – К. : Дніпро, 1984. – 463 с. Українська байка 2008: Українська байка. – Х. : Фоліо, 2008. – 317 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РОЗДІЛ ІІ. Актуальні проблеми граматики