Функціонально-стильові вияви актуалізованих сполучників в українській літературній мові початку ХХІ сторіччя.

Автор(и)

  • L. Kolibaba Інститут української мови НАН України

Ключові слова:

актуалізація, активізація, сполучники, публіцистичний стиль, науковий стиль, художній стиль

Анотація

Досліджено явище актуалізації сполучників як одну з тенденцій розвитку сполучникового складу української літературної мови початку ХХІ ст. Проаналізовано сполучники, що після тривалої перерви повернулися до активного мовного вжитку. Визначено функціонально-стильові сфери вживання актуалізованих сполучників в українській літературній мові перших двох десятиріч ХХІ ст., оцінено доцільність їхнього використання з погляду мовної практики.

Біографія автора

L. Kolibaba, Інститут української мови НАН України

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу граматики та наукової термінології

Посилання

Весельська 2012: Весельська Г. С. Нові явища у функціонуванні сурядних сполучників в українській мові кінця ХХ — початку ХХІ ст.: дис. … кандидата філол. наук : 10.02.01 / Весельська Галина Станіславівна. — Житомир, 2012. — 199 с.

Городенська 2007: Городенська К. Граматичний словник української мови: Сполучники / Катерина Городенська. — Херсон : Видавництво ХДУ, 2007. — 340 с.

Городенська 2010: Городенська К. Г. Сполучники української літературної мови / К. Г. Городенська. — К., Інститут української мови : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. — 208 с.

Городенська 2014: Городенська К. Українське слово у вимірах сьогодення / Катерина Городенська. — К. : КММ, 2014. — 124 с.

Жовтобрюх 1970: Жовтобрюх М. А. Мова української періодичної преси (кінець ХІХ – ХХ ст.) / М. А. Жовтобрюх. — К. : Наук. думка, 1970. — 303 с.

Завальнюк 2009: Завальнюк І. Я. Синтаксичні одиниці в мові української преси початку ХХІ століття: функціональний і прагмалінгвістичний аспекти / І. Я. Завальнюк. — Вінниця : Нова Книга, 2009. — 400 с.

Ізюмов 1930: Ізюмов О. Українсько-російський словник / Овсій Ізюмов. — Харків — Київ : ДВУ, 1930. — 980 с.

Косарєва 2012: Косарєва М. М. Динамічні процеси в системі сполучників сучасної української літературної мови : дис. … кандидата філол. наук : 10.02.01 / Косарєва Мирослава Миколаївна. — К., 2012. — 240 с.

Косарєва 2013: Косарєва М. М. Динамічні процеси в системі сполучників сучасної української літературної мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 ―Українська мова‖ / М. М. Косарєва. — К., 2013. — 20 с. Курс... 1951: Курс сучасної української літературної мови / [за ред. Л. А. Булаховського]. — К. : Рад. школа, 1951. — Т. ІІ. Синтаксис. — 408 с.

Медведєв 1962: Медведєв Ф. П. Система сполучників в українській мові : Короткий нарис / Ф. П. Медведєв. — Х. : Вид-во Харків. ун-ту, 1962. — 90 с.

Ніковський: Ніковський А. Словник українсько-російський / Андрій Ніковський. — К. : Книгоспілка, б.р. — 864 с.

Огієнко 2010: Огієнко І. (митрополит Іларіон). Рідна мова / [упоряд., авт. передмови та коментарів М. С. Тимошик / Іван Огієнко (митрополит Іларіон). — К. : Наша культура і наука, 2010. — 436 с.

Пилинський 1983: Пилинський М. М. «Чи слово є таке вкраїнське – позаяк?» (До історії слова «позаяк» в українській мові / М. М. Пилинський // Літературна Україна. — 1983. — 1 грудня. — С. 8.

Словник... 1978: Словник української мови. — К. : Наук. думка, 1978. — Т. ІХ. — 916 с.

Словник... 2010: Словник української мови: у 20 т. — К. : Наук. думка, 2010. — Т. 1. — 911 с.

Словник... 2012: Словник української мови / [кер. В.В. Німчук та ін. ; відп. ред. В.В. Жайворонок]. — К. : ВЦ ―Просвіта‖, 2012. — 1320 с.

Стишов 2005: Стишов О.А. Українська лексика кінця ХХ століття: (На матеріалі засобів масової інформації) / О. А. Стишов. — 2-ге вид., переробл. — К. : Пугач, 2005. — 388 с.

Тараненко 2015: Тараненко О. О. Актуалізовані моделі в системі словотворення сучасної української мови (кінець ХХ — початок ХХІ ст.) : монографія / О. О. Тараненко. — К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. — 248 с.

Тимошенко 1968: Тимошенко П. Д. Питання нормалізації синтаксису української літературної мови в радянську епоху / П. Д. Тимошенко // Синтаксична будова української мови. — К. : Наук. думка, 1968. — С. 182—191.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РОЗДІЛ ІІ. Актуальні проблеми граматики