Проблема невідмінюваних прикметників у сучасному мовознавстві.

Автор(и)

  • V. Fursa Інститут української мови НАН України

Ключові слова:

невідмінювані прикметники, невідмінювані іменники, транспозиція, ад‘єктивація, лексико-семантична група

Анотація

Проаналізовано різні підходи мовознавців до проблеми виокремлення невідмінюваних прикметників; указано на їхні особливості та шляхи формування; установлено, що домінанту серед цих слів становлять невідмінювані прикметники синтаксичного ступеня ад‘єктивації; визначено та схарактеризовано лексико- семантичні групи невідмінюваних прикметників іншомовного походження.

Біографія автора

V. Fursa, Інститут української мови НАН України

кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу граматики та наукової термінології

Посилання

Арутюнян 1983: Арутюнян В. Н. Неизменяемые прилагательные в русском языке (на материале заимствованных слов) : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. филол. наук: 10.02.01 / В. Н. Арутюнян. — Баку, 1983. — 21 с.

Безпояско 1993: Безпояско О. К. Граматика української мови: Морфологія / О. К. Безпояско, К. Г. Городенська, В. М. Русанівський. — К. : Либідь, 1993. — 335 с.

Брусенская 1982: Брусенская Л. А. Грамматическая природа неизменяемых имен иноязычного происхождения и принципы их лексикографического описания : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. филол. наук: 10.02.01 / Л. А. Брусенская. — Ростов-на-Дону, 1982. — 23 с. ВТССУМ 2004: Великий тлумачний словник сучасної української мови : уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. — К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004.

Верзун 2005: Верзун М. В. Категорійна семантика невідмінюваних лексем / М. В. Верзун // Лінгвістика : зб. наук. праць. — Херсон : Видавництво ХДУ, 2005. — Вип. 1. — С. 57 – 63.

Вихованець 1988: Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті / І. Р. Вихованець. — К. : Наук. думка, 1988. — 256 с.

Вихованець 2004: Вихованець І. Основні питання морфології // Іван Вихованець, Катерина Городенська. Теоретична морфологія української мови. — К. : Університет. вид-во «Пульсари», 2004. — С. 7 – 43.

Виноградов 1986: Виноградов В. В. Русский язык (Грамматическое учение о слове) : [учеб. пособ. для вузов]. — 3-е изд., испр. — М. : Высш. шк., 1986. — 640 с.

Мельников 1954: Мельников Е. И. Неизменяемые прилагательные в русском языке / Е. И. Мельников // Slavia. — 1954. — Ses. 4. — С. 562 – 567.

Молотков 1960: Молотков А. И. Есть ли в русском языке категория неизменяемых прилагательных? / А. И. Молотков // Вопросы языкознания. —1960. — № 6. — С. 68 – 73.

СУМ 1970 – 1980: Словник української мови : в 11 т. — К., 1970 – 1980.

Словник української мови 2012: Словник української мови : кер. В. В. Німчук [та ін.]; відп. ред. В. В. Жайворонок. — К. : ВЦ «Просвіта», 2012. — 1320 с.

Українська мова 2007: Українська мова. Енциклопедія. — 3-є вид., зі змінами і доп. — К. : Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2007. — 856 с.

Український орфографічний словник 2009: Український орфографічний словник : понад 175 тис. слів / уклали : В. В. Чумак [та ін.]; за ред. В. Г. Скляренка. — Вид 9-е, переробл. і доповн.. — К. : Довіра, 2009. — 1011 с.

Шахматов 1941: Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. —2-е изд. — Ленинград : Учпедгиз, 1941. — 620 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РОЗДІЛ ІІ. Актуальні проблеми граматики