Текстоорієнтована актуалізація дериваційних морфем.

Автор(и)

  • V. Greshchuk Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Ключові слова:

словотвір, текст, дериваційна морфема, суфікс, префікс, когезія

Анотація

У статті розглянуто актуалізацію дериваційних морфем як засіб текстотворення. Охарактеризовано різні способи й прийоми актуалізації афіксальної та кореневої частин словотвірної структури деривата, що є одним із важливих засобів структурування семантики тексту. Встановлено, що актуалізовані дериваційні ресурси виконують важливі функції забезпечення локальної зв‘язності та цілісності тексту, виявлення його художньої виразності й експресивізації.

Біографія автора

V. Greshchuk, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови,
директор Інституту українознавства

Посилання

Виноградов 1972: Виноградов В.В. Русский язык: (грамматическое учение о слове). Издание второе / В.В. Виноградов. – М.: Высшая школа, 1972. – С.614.

Ґрещук 2006: Ґрещук В.В. Виокремлення і лексикалізація словотворчих формантів як текстотвірний засіб / В.В. Ґрещук // Історія та сучасний стан функціонування граматичної системи української мови: На пошанування академіка А.П. Гриценка з нагоди його 70-річчя. – Черкаси, 2006. – С.33-41.

Загнітко 2012: Загнітко А.П. Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни: у 4 т. – Т.1 / А.П. Загнітко. – Донецьк: ДонНУ, 2012. – 402 с.

Земская 1990: Земская Е.А. Словообразование и текст / Е.А. Земская // Вопросы языкознания. – 1990. – № 6. – С. 17-30.

Капанадзе 1975: Капанадзе Л.А. Об актуализации морфемной членимости слов в речи (употребление префиксальных глаголов в устной речи) / Л.А. Капанадзе, Е.В. Красильникова // Развитие современного русского языка 1972: Словообразование. Членимость слова. – М.: Наука, 1975. – С.144-140.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РОЗДІЛ ІV. Словотвір: напрями, аспекти дослідження