Репрезентація концепту «жінка» у прізвиськовій номінації (на матеріалі антропонімії Донеччини).

Автор(и)

  • O. Antonyuk Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

концепт, субконцепт, прізвисько, прізвиськова номінація

Анотація

У статті розглянуто прізвиська Донеччини як спосіб і засіб репрезентації концепту «жінка». Аналіз здійснено за природно-фізичними, фізіологічними, психологічними, інтелектуальними, соціально-статусними та рольовими параметрами, визначено особливості мовних механізмів такої репрезентації.

Біографія автора

O. Antonyuk, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української філології і культури

Посилання

Великий тлум. 2001: Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. В. Бусел]. – К. : Ірпінь; ВТФ «Перун», 2001. – 1440 с.

Жайворонок 2007: Жайворонок В. В. Українська етнолінгвістика: Нариси: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Жайворонок. – К. : Довіра, 2007. – 262 с.

Калугина 2007: Калугина Е. Н. Концепты «мужчина» и «женщина» в субстрате русского языка / Е. Н. Калугина // Язык. Текст. Дискурс. – Научный альманах. – Вып. 5. – Ставрополь: Изд-во ПГЛУ, 2007. – С. 112-118.

Левченко 2005: Левченко О. П. Фразеологічна символіка: лінгво- культурологічний аспект / О. П. Левченко. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2005. – 352 с.

Ліщинська 2009: Ліщинська Г. Лексико-семантичне поле «характеристика людини за її зовнішнім виглядом» (на матеріалі прізвиськ Івано-Франківської області) / Г. Ліщинська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія : [зб. наук. праць / гол. ред. Н. Л. Іваницька]. – Вінниця : Вид-во Вінницького держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського, 2009. – Вип. 11. – С. 158-163.

Маслова 2004: Маслова В. А. Когнитивная лингвистика: Учебное пособие / В. А. Маслова. – Мн. : ТетраСистемс, 2004. – 256 с.

Никитин 1996: Никитин М. В. Курс лингвистической семантики: Учебное пособие / М. В. Никитин. – СПб. : Научный центр проблем диалога, 1996. – 756 с.

Подольская 1988: Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии / Н. В. Подольская. – М. : Наука, 1988. – 187 с.

Робустова 2009: Робустова В. В. Антропонимическое прозвище в когнитивно-функциональном аспекте (на материале англоязычных художественных произведений XX – XXI вв.) : автореф. дис. … канд. филол. наук: спец. 10.02.04 / В. В. Робустова. – М., 2009. – 25 с.

Селиванова 2000: Селиванова Е. А. Когнитивная ономасиология / Е. А. Селиванова. – К. : Фитосоциоцентр, 2000. – 248 с.

Ставицька 2006: Ставицька Л. О. «Чоловік (мужчина)» у концептосфері української фразеології / Л. О. Ставицька // Мовознавство. – 2006. – № 2-4. – С. 118-129.

Ушаков 1978: Ушаков Н. Н. Прозвища и личные неофициальные имена (к вопросу о границах прозвища) / Н. Н. Ушаков // Имя нарицательное и собственное. – М. : Наука, 1978. – С. 146-173.

Уфимцева 1977: Уфимцева А. А. Лексическая номинация (первичная, нейтральная) / А. А. Уфимцева // Языковая номинация (Виды наименований). – М. : Наука, 1977. – С. 5-86.

Фасмер 1986: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4 т. [Перев. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. – 2-е изд., стер.]. – Т. 2. / М. Фасмер. – М. : Прогресс, 1986. – 672 с.

Чибышева 2005: Чибышева О. А. Концепт «Женщина» в русской и английской фразеологии: на материале предметных фразеологизмов, именующих женщину : автореф. дис. … канд. филол. наук : спец. 10.02.20 / О. А. Чибышева. – Челябинск, 2005. – 24 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РОЗДІЛ VІ. Лінгвогеографія та ономастика: актуальні підходи, категорії та аспекти