Фразеалагізмы з кампанентам-найменнем віду адзення ў фразеалагічнай карціне свету беларусаў.

Автор(и)

  • O. Leshchinskaya Гомельський державний університет імені Франциска Скорини

Ключові слова:

фразеологізм, компонент 'вид одягу', культурна інформація, оцінка, символ, еталон, стереотип

Анотація

У статті на матеріалі фразеологічних одиниць білоруської мови з компонентом-назвою виду одягу виявлено властиві їм символьні прочитання, характерні культурні конотації крізь образи, внутрішню форму, добір слів-компонентів при їх утворенні і передачу стійкого, регулярного ціннісного змісту культури, її категорій і смислів. Встановлено взаємодію мови і культури народу через обрані фразеологізми, які частково репрезентують концепт 'одяг' як один із складників фразеологічної картини світу білорусів, у діапазоні культурно-національної самосвідомості.

Біографія автора

O. Leshchinskaya, Гомельський державний університет імені Франциска Скорини

доктор філологічних наук, професор, професор кафедри білоруської мови

Посилання

Бирих 2007: Бирих А.К. Русская фразеология. Историко-этимологический словарь / А.К. Бирих, В.М. Мокиенко, Л.И. Степанова; под ред. В.М. Мокиенко. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 2007. – 926 с.

Валодзіна 2011: Валодзіна Т. Кашуля / Т. Валодзіна // Міфалогія беларусаў: Энцыкл. слоўн. / склад. І. Клімковіч, В. Аўтушка; навук. рэд. Т. Валодзіна, С. Санько. – Мінск: Беларусь, 2011. – 607 с.

Ковшова 2012: Ковшова М.Л. Лингвокультурологический метод во фразеологии. Коды культуры / М. Л. Ковшова. – М.: Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2012. – 456 с.

Лепешаў 2004: Лепешаў І.Я. Этымалагічны слоўнік фразеалагізмаў / І.Я. Лепешаў. – Мінск: БелЭн, 2004. – 448 с.

Ляшчынская 2015: Ляшчынская В.А. Культурная канатацыя фразеалагізмў з агульным значэннем ‗адзенне-абутак‘ / В.А. Ляшчынская. – Беларуская лінгвістыка. Вып. 74. – Мінск: Беларуская навука, 2015. – С. 19-29.

Мокиенко 2008: Мокиенко В.М. Когнитивное и акогнитивное во фразеологии / В.М. Мокиенко // Фразеология и когнитивистика: материалы 1-й Междунар. науч. конф. (Белгород, 4 – 6 мая 2008 г.): в 2 т. /отв. ред. проф. Н.Ф. Олефиренко. – Белгород: БелГУ, 2008. – Т.1: Идиоматика и познание. – С. 13-26.

Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты / В.Н. Телия. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. – 288 с.

ТСБМ 1978: Тлумачальны слоўнік беларускай мовы: У 5-ці т. Т. 2: Г-К / [Рэд. тома А.Я. Баханькоў]. – Мінск: Гал. рэд. Беларус. Сав. Энцыклапедыі, 1978. – 768 с.

ТСБМ 1979: Тлумачальны слоўнік беларускай мовы: У 5-ці т. Т. 3: Л-П / [Рэд.тома П.М. Гапановіч]. – Мінск: Гал. рэд. Беларус. Сав. Энцыклапедыі, 1979. – 672 с.

ТСБМ 1980: Тлумачальны слоўнік беларускай мовы: У 5-ці т. Т. 4: П-Р / [Рэд.тома Г.Ф. Вештарт, Г. М. Прышчэпчык]. – Мінск: Гал. рэд. Беларус. Сав. Энцыклапедыі, 1980. – 768 с.

ТСБМ 1983: Тлумачальны слоўнік беларускай мовы: У 5-ці т. Т. 5. Кн. 1: С-У / [Рэд. тома М.Р. Суднік]. – Мінск: Выд-ва Беларус. Сав. Энцыклапедыі, 1983. – 663 с. Т

рубецкой 1995: Трубецкой, О.Н. Этногенез и культура древнейших славян: Лингвистические исследования / О.Н. Трубецкой. – М.: Наука, 1995. – 495 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РОЗДІЛ ІІІ. Функційна семантика лексичних і фразеологічних одиниць