Структурно-семантична організація рекламного тексту.

Автор(и)

  • V. Oleksenko Херсонський державний університет

Ключові слова:

рекламний текст, просте речення, масова комунікація, синтаксична конструкція, парцеляція, сегментація, односкладне речення

Анотація

У статті здійснено аналіз структурної та семантичної організації простих речень у рекламному тексті; стверджено, що текст реклами є основною одиницею рекламної комунікації; встановлено диференційні ознаки рекламної комунікації та описано синтаксичні особливості рекламних текстів; з‘ясовано прагмалінгвіститчні особливості українських рекламних текстів; описано явища парцеляції, сегментації, з‘ясовано їхнє функціональне навантаження в рекламі.

Біографія автора

V. Oleksenko, Херсонський державний університет

доктор філологічних наук, професор, декан факультету філології та журналістики

Посилання

Арешенкова 2011: Арешенкова О. Ю. Мовностилістичні засоби увиразнення текстів медійної реклами / О. Ю. Арешенкова // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету: Зб. наук. праць (за заг. ред. Ж.В.Колоїз). – Вип. 6. – 2011. – С. 9‒13.

Біятенко 1962: Біятенко Л. О. Стилістичне використання номінативних речень / О. Л. Біятенко // Українська мова в школі. – 1962. – № 6. – С. 11‒13.

Виноградова 2005: Виноградова О. В. Функціонування конструкцій експресивного синтаксису в рекламних текстах / О. В. Виноградова // Лінгвістичні студії : Зб. наук. праць. – Вип. 14. – Донецьк : ДонНУ, 2005. – С. 126‒130.

Гузенко 2011: Гузенко С. В. Інтенсифікація виразності синтаксичних конструкцій в українських і російських рекламних текстах / С. В. Гузенко // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету: Зб. наук. праць (за заг. ред. Ж.В. Колоїз). – Вип. 6. – 2011. – С. 139‒145.

Дудик 2005: Дудик П. С. Стилістика української мови : навч. посіб. для студентів вищих навч. закл. / П. С. Дудик. – К. : Видавн. центр «Академія», 2005. – 368 с.

Жайворонок 2000: Жайворонюк В. В. Парцеляція / В. В. Жайворонюк // Українська мова : Енциклопедія [редкол. В. М. Русанівський (співголова), О.О.Тараненко (співголова), М. Г. Зяблюк та ін.]. – К. : Вид.-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2000. – 824 с.

Завальнюк 2009: Завальнюк І. Я. Синтаксичні одиниці в мові української преси початку ХХІ століття : функціональний і прагмалінгвістичний аспекти : монографія / І. Я. Завальнюк. – Вінниця : Нова книга, 2009. – 400 с.

Загнітко 1996: Загнітко А. П. Український синтаксис : науково-теоретичний і навчально-практичний комплекс : навч. посібник / Інститут змісту і методів навчання ; Донецький держ. ун-т. – К. : ІЗМН, 1996. – Ч. 1. – 202 с.

Кадомцева 1972: Кадомцева Л. О. Синтаксична модальність речення / Л. О. Кадомцева // Сучасна українська літературна мова : Синтаксис / [За заг. ред. акад. І. К. Білодіда]. – К. : Наукова думка, 1972. – С. 119- 137.

Ковалевська 2008: Ковалевська Т. Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування : монографія / Т. Ю. Ковалевська. – Одеса: Астропринт, 2008. – 324 с.

Кондратенко 2012: Кондратенко Н. В. Синтаксис українського модерністського і постмодерністського художнього дискурсу : монографія / Н. В. Кондратенко / За ред. К. Г. Городенської. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 328 с.

Коцюбовська 2002: Коцюбовська Г. А. Приєднувальні конструкції : функціонально-текстовий аспект : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Г. А. Коцюбовська. – Донецьк, 2002. – 16 с.

Мороз 1997: Мороз В. Я. Називний уявлення як функціональна і граматична категорія в сучасній українській літературній мові : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / В. Я. Мороз. – Дніпропетровськ, 1997. – 23 с.

Коваль 1983: Особливості мови і стилю засобів масової інформації : навч. посіб. для студ. фак. журн. ун-тів / А. П. Коваль та ін. – К. : Вища шк., 1983. – 151 с.

Скоробагатова 1995: Скоробагатова Е. А. Анализ межуровневой переходности на материале полипредикативных высказываний с парцелляцией / Е. А. Скоробагатова // Филологический анализ. – Выпуск 7. – К. ; Дн-ск, 1995.

Тюфкій 2012: Тюфкій Є. С. Синтаксис української реклами : структурна та семантична типологія : автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01 «Українська мова» / Є. С. Тюфкій. – Дніпропетровськ, 2012. – 20 с.

Чабаненко 2002: Чабаненко В. А. Стилістика експресивних засобів української мови / В. А. Чабаненко : Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – 351 с.

Шабат-Савка 2014: Шабат-Савка С. Т. Категорія комунікативної інтенції в українській мові: [монографія] / С. Т. Шабат-Савка. – Чернівці : «Букрек», 2014. – 412 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РОЗДІЛ V. Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу